היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

המסגרת האישית

תהליך ההזמנה
* תיאום הפעילות, יעוץ והדרכה - גב' אורלי וולפסון
ימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:00

לאחר התאום הטלפוני תישלח לבית הספר הזמנה הכוללת תכנית מפורטת של הפעילות ועלותה. בית הספר יחזיר את ההזמנה לפעילות, חתומה על ידי המורה האחראי וחותמת בית הספר, בתוך 5 ימי עבודה.

לתוכנית הפעילות יצורפו נהלי הבטיחות ביחידה לנוער. יש להקפיד על העברתם לתלמידים מראש.

רק הזמנה חתומה מהווה אישור רישום בית הספר לפעילות.

* אי החזרת ההזמנה, חתומה כאמור לעיל, תחשב כביטול ההזמנה.

* שינויים בתכנית הפעילות עד שבועיים ימים לפני מועדה, ייעשו במידת האפשר.

* במקרה של ביטול במהלך שבועיים שלפני מועד הפעילות יחוייב בית הספר במלוא התשלום. כמועד ביטול הפעילות ייחשב תאריך קבלת הודעת הביטול בכתב מאת המורה האחראי. יש להעביר את הודעת הביטול רק באמצעות הפקס.

* חשבון סופי לתשלום יישלח לאחר הפעילות. תנאי תשלום: שוטף + 30.