היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

שכר לימוד

כל קורס בטכניון מאופיין, בין היתר, על ידי נקודות הזכות שהוא מקנה בתהליך צבירת הנקודות לקראת תואר ראשון. התעריף עבור לימוד נקודת זכות אחת, נכון למועד פרסום מסמך זה, הינו 490 ש"ח.
שכר הלימוד עבור קורסים הניתנים ביחידה לנוער שוחר מדע והמתפרסים על פני יותר מסמסטר אחד , ינוע בין 490 - 650 ש"ח , בהתאם לקורס.

במעמד הרישום לתוכנית ייגבו דמי רישום בגובה 300 ש"ח שלא יוחזרו. סכום זה יקוזז מסך התשלום לאחר הרישום לקורסים.

עם תחילת הסמסטר תישלח לכל תלמיד בקשה לתשלום שכר לימוד בהתאם לקורסים אליהם נרשם.

את שכר הלימוד ניתן לשלם בשלושה תשלומים שווים באמצעות המחאות לפקודת הטכניון או במזומן בלבד.

התעריף מתעדכן מעת לעת והחיוב לכל סמסטר הינו בהתאם לתעריף כפי שיקבע לאותו סמסטר.