היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

הפסקת לימודים
תלמיד שנרשם ללימודים ורוצה להפסיקם חייב לשלוח הודעה בכתב אל:

היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה

המרכז לחינוך קדם-אקדמי (בניין המכינה)

הטכניון, חיפה 32000

או לפקס  04-8227433.

הודעה שתתקבל עד חודש מתחילת סמסטר תזכה בהחזר מלא של שכר הלימוד, פרט לדמי הרישום.

הודעה שתתקבל לאחר חודש מתחילת סמסטר לא תזכה בהחזר שכר הלימוד.

המרכז לחינוך קדם-אקדמי רשאי להפסיק את השתתפותו של התלמיד בתוכנית במקרים בהם אינו עומד בכללי ההתנהגות והמשמעת הנהוגים בטכניון.