היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

פעילות הכימיאדה וארכימדס נערכת במסגרת הפקולטה לכימיה.
היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה בטכניון אינו מפעיל מסלולים אלו.