היחידה לנוער שוחר מדע וטכנולוגיה         לאתר הטכניון

הרשמה

לצורך ההרשמה יש לשלוח למשרדנו:

  1. טופס הרשמה (בהתאם למחזור המבוקש) מקוון או באמצעות דוא"ל או פקס'.
  2. צילום גיליון הערכה בית ספרי עדכני הכולל הערכת התנהגות (בהרשמה מקוונת נדרש לצרף).
  3. תשלום מלא כמפורט להלן.

לכל נרשם יישלח אישור על הרשמתו תוך שבועיים מיום קבלת טופס ההרשמה במשרדנו.
לכל נרשם שיתקבל תישלח הודעה על שיבוצו לסדנה.
ההודעות תשלחנה לכתובת המגורים או לכתובת הדוא"ל שמופיעה בטופס ההרשמה.

רק בתום תהליך הרשמה מלא הכולל טופס הרשמה, גיליון ציונים עדכני, טופס הצהרת בריאות ותשלום מלא ירשם התלמיד כמשתתף בסדנאות הקיץ.

לתשומת ליבכם, הרשמה חלקית לא תחשב כהליך הרשמה ולא יתאפשר שיריון מקום או רישום לסדנאות.
מפאת מספר המקמות המוגבל, השיבוץ לסדנאות מבוצע על פי עקרון כל הקודם זוכה, לכן מומלץ להקדים את ההרשמה. צוות היחידה לנוער שוחר מדע יעשה כמיטב יכולתו לאפשר השתתפות בסדנה המדורגת בעדיפות עליונה.

התשלום המצורף לטופס ההרשמה מהווה פיקדון עד למועד השיבוץ בפועל. במידה ויוחלט שלא לקיים סדנה והנרשם לא ימצא שיבוץ הולם בסדנה אחרת, או במידה והנרשם יידחה מפאת חוסר מקום, יוחזר לנרשם הפיקדון במלואו (כולל דמי ההרשמה).

מועדי הרשמה
בין התאריכים 13.05.18-31.05.18. לאחר מועד זה יתקבלו נרשמים על בסיס מקום פנוי בלבד.

יעוץ והדרכה
יינתנו בין השעות 1530 - 0900 במשרדנו או בטלפון 04-8293100.

שכר הלימוד

דמי הרשמה חד פעמי

.............................

150

מחיר סדנה ראשונה

.............................

850 

מחיר כל סדנה נוספת

.............................

750 


תנאי תשלום
התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי(*) או בהמחאות לפקודת "הטכניון", לתאריכים כדלקמן:

1.  דמי הרשמה במועד ההרשמה:

150

2.  01.07.18 עבור סדנה ראשונה:

850 

3.  01.08.18 עבור כל סדנה נוספת:

750 

(*) תשלום בכרטיס אשראי יתאפשר בחיוב טלפוני או בחיוב הכרטיס עצמו ביחידה לנוער.

(**) פריסה נוספת של התשלום אפשרית.

 

הנחה: הנחה בסך ₪150 תינתן לכל נרשם נוסף ממשפחה אחת.

ההנחה אינה חלה על דמי ההרשמה.

לתשומת לבכם

  • פתיחת כל סדנה והמשך פעילותה מותנים במספר המשתתפים.
  • מעבר בין הסדנאות במהלך הפעילות יתאפשר אך ורק ביומיים הראשונים ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
  • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות להרחיק משתתף שאינו עומד בכללי ההתנהגות המקובלים.
  • היחידה לנוער שומרת לעצמה את הזכות לשנות במהלך הסדנה את תכנית הלימודים או חלקים ממנה בהתאם לדרישות אקדמיות, או מכורח נסיבות שונות ובלתי צפויות. כמו כן, רשאית היחידה לנוער לשנות את הימים, השעות, מקום הפעילות של הסדנה ואת מדריכיה.
  • ההדרכה תתקיים בשפה העברית.